0

Kerk westervoort katholiek

Van de velde - cloeck (1635) basis-schema dirxken Cloeck, geboren omstreeks haarband 1596, dochter van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, trouwt op te Arnhem, met Gijsbert van de velde, zoon van Jan van de velde, uit het huwelijk van Dirxken Cloeck en Gijsbert van. Gijsbert van de velde, overlijdt voor 1641. Dirxken Cloeck, geboren omstreeks 1596, dochter van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, hertrouwt op te Arnhem, met Jan pouwels, geboren in Lathum, weduwnaar van Henderxken Wijchmans, uit het huwelijk van Dirxken Cloeck en Jan pouwels zijn geen kinderen bekend. Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598, dochter van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, trouwt op te Arnhem, circa 28 jaar oud met Denijs pauw, geboren omstreeks 1593 en circa 33 jaar oud. Uit het huwelijk van Grietgen Cloeck en Denijs pauw zijn twee kinderen bekend. Erntje pauw, geboren in 1627, dirck pauw, geboren in 1629. Denijs pauw, overlijdt in juni 1630 en wordt op in Arnhem begraven. Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598, dochter van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, hertrouwt te Arnhem, met goosen Verwey, uit het huwelijk van Grietgen Cloeck en goosen Verwey zijn geen kinderen bekend. Cloeck - van de velde (1630) basis-schema gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600, zoon van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, trouwt omstreeks 1630, circa 30 jaar oud met Steventje van de velde, geboren omstreeks 1610 en circa 20 jaar oud. Uit het huwelijk van Gijsbert Cloeck en Steventje van de velde zijn negen kinderen bekend.

kerk westervoort katholiek

Digitale Bronbewerkingen Nederland en Belgi

24 augustus 1593 familie archief Cloeck, arnhem. Arnt van Briennen en Johan facial van Dams, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Straeth Wetters, weduwe van Willen Appel, johan Roloffsen, heesken Hermsen zijn vrouw, herman en Udo Stevens, voor hen zelf en als mannen van hun huisvrouwen, gerrit peuth en Sween zijn huisvrouw, lijs Stevens. Aletgen Cloeck, dochter van Johan Cloeck en Margaretha wagensfelt, trouwt op 11 augustus 1583 in Arnhem, met Gerhardt van Arssen Uit het huwelijk van Aletgen Cloeck en Gerhardt van Arssen zijn geen kinderen bekend. Merry Cloeck, dochter van Johan Cloeck en Margaretha wagensfelt, trouwt op in Arnhem, met Henrick janssen Uit het huwelijk van Merry Cloeck en Henrick janssen zijn geen kinderen bekend. Cloeck - van seventer (1590) basis-schema dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560, zoon van Johan Cloeck en Margaretha wagensfelt, trouwt omstreeks 1590, circa 30 jaar oud met goosentje van seeventer, geboren omstreeks 1570, circa 20 jaar oud en dochter van Wanner van seeventer en Styne Brakelman. Uit het huwelijk van Dirck Cloeck en goosentje van seeventer zijn negen kinderen bekend. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1590, dirrick Cloeck geboren omstreeks 1594, dirkxen Cloeck geboren omstreeks 1596, Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598, gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600, Albert Cloeck, geboren omstreeks 1602, gabriël Cloeck, geboren omstreeks 1603, michiel Cloeck, geboren omstreeks 1604 en Stijntje Cloeck, geboren omstreeks. Dirck Cloeck is kerkmeester, Protocollen familie archief Cloeck, arnhem. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1590, zoon van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, trouwt op te Arnhem, met Gritgen goemans, dochter van Derrick goemans, uit het huwelijk van Johan Cloeck en Gritgen goemans zijn geen kinderen bekend. Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1594, zoon van Dirk Cloeck en goosentje van seeventer, trouwt te Arnhem, met Enneken van haeften, dochter van Derrick van haeften, uit het huwelijk van Derrick Cloeck en Enneken van haeften zijn geen kinderen bekend.

kerk westervoort katholiek

van Jan Cloeck, geboren omstreeks 1562, jan Cloeck, geboren in 1562, zoon van dierick Cloeck, trouwt op (ondertrouw) te Amsterdam met Anna willems Uit dit huwelijk is én kind bekend, willem Cloeck, geboren. Hij was lid van Coster's Nederduytsche Academie; in de nieuw-jaerlieden dier Academie van de jaren 1618 tot1622 treffen we onder zijn spreuk, nimmermeer groot genoech eenige bijdragen van hem aan. Verder vinden we in den bundel Venus Minnegifjens een jaers-liet en in de Amsterdamsche pegasus (1627 een liedboek door 4 dichters samengesteld, alle pastorellen of Bosch-Gesanghen, van zijn hand, johan Cloeck, geboren omstreeks 1550, zoon van Johan Cloeck en Margaretha wagensfelt, trouwt op, circa. Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1570, henrich Cloeck, geboren omstreeks 1572 en Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1574. Johan Cloeck overlijdt omstreeks 1593, circa 43 jaar oud. Protocollen familie archief Cloeck, arnhem. Johan Braekelman, johan Cloeck, herman van Berck, cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege derick Cloeck als man van goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de coninxstraett binnen Arnhem, daar. over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren. familie archief Cloeck, arnhem. Claes van raettingen en Willem gaymiss, magescheidsvrienden van wegen Johan Cloeck enerzijds en Cornelis Elbertss en Johan van ryenen, Glaesenmaecker, magescheidsvrienden van wegen Hermanna wetterse genandtt Straett, weduwe van Wyllem Appelss, jan roeloffss, als man van heessken Gerritss, hermen en Udo Stevenss, gebroeders, gerrit peutt. Een hof gelegen aan thonis buiten Arnhem, een heg te reede, een morgen weiland in Fossenweyde in Arnhemmerbroeck, een obligatie van de vrouw van Middagten en 295 gulden, een rentebrief van 18 daalders 's jaars uit een ander pand te reede, een Rentebrief van.

Winterswijk (plaats) - wikipedia

Begraafplaatsen in Nederland lob

Gescreven met haist opten xvien dach van October anno xxxii. 8 november 1532 huis Bergh. De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de liemersch. Johan Kloick, richter te westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. Johan Kloick, richter te westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte pauwelsdach Conversionis. Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd Protocol uis Bergh. Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat. Jacob nivea ten haeve, volgens procuratie van 1526, juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse margareta anno xv xxv. Cloeck - wagensfelt (1550) basis-schema johan Cloeck, geboren in 1517, zoon van Johan Cloeck en Margriet Poll, trouwt omstreeks 1550 met Margaretha wagensfelt.

kerk westervoort katholiek

Protocollen 1519 huis Bergh. Johan Kloeck, richter te westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen paessdach. Johan Cloick, richter te westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne vockemaet te westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich. Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno xxxii. Florys van Egmondt graaf tot bueren etc. Verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te bueren den xven Octobris anno xxxii. Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan daem van den Berghe, richter te genderingen, dat bueren, heraut van den graaf van bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd.

Liemers (streek) - wikipedia

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes duyckers heeft zover bekend twee kinderen. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475, Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer. Wychart Cloeck is cellulite van richter te westervoort. Wychart Cloick, richter te weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze. Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de. Cloeck-van den Poll (1515) basis-schema johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vijf. Cornelis Cloeck, geboren in 1515. Johan Cloeck, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie. Meiske cloeck, geboren in 1520. Elisabeth Cloeck, geboren in 1522. Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523, johan Cloeck, is richter te westervoort tussen 1518 en 1536. kerk westervoort katholiek

Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402. 1410 Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De sinte nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den sschop Sinte nicolaus ende die apostelen, sinte catharina ende sinte lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, johan ten haeve, arendt Vos ende Alert inden laseren Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen. "In 1410 bij de stichting van de colaas vicarie is de eerste schenking. Vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't baerse leengoed die aldemaet. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven duyckers van Lensenburg, bezitter van de duckershoff aan de heilweg. Van Johan Cloeck en Agnes duyckers is én kind bekend. Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435. Johan Cloeck, overlijdt in 1470.

Winterswijk (plaats) - wikipedia

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en symptomen Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365. Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud Protocollen, stadsrekeningen Arnhem. Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420., stadsrekeningen Arnhem, nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec, door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud. Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem. Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395, rickwin Cloeck. Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud. Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406. 1402 leenregister Gelre en Zutphen.

kerk westervoort katholiek

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de ridderschap van Cleve in 1418, Protocol, stadsrekeningen Arnhem. Sabbato postea fuit huesen, zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten have. Protocollen 1355, augustus 24 (op sunte bartolomeus dach eyns apostolen). Wynand van duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, jan van zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, werner Wernersz. Van Lennep, Vrederic heer schoonheidsspecialiste evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December. K Cloeck-van Camphusen (1361) basis-schema Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck haarband en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen, uit dit huwelijk is én kind bekend. Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de ridderschap van Cleve in 1418, Protocollen 1355, augustus 24 (op sunte bartolomeus dach eyns apostolen). K Cloeck-van Bronckhorst (1362) basis-schema riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst, uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Westervoort - genealogie van keulen-Polman

De huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken verbonden families: Althoff (1928), arssen (1583), baerken (1676), bakker (1986), barnard (1777), barten (1648), van den Bosch (1838), bouwmeester, brandt (1710), breur (1955), brinkhorst (1750), cram (1892), dirks (1630), duijsterbeek (1670), eijckhof (1812), van Etten. V i d e o s: Arnhem Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot dames de schildbare dienstlieden. Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en yzenbela de palude, uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend: diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320, gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en Riquinus Cloeck, geboren omstreeks. Protocollen 1326, leenregister Kwartier Arnhem. Riquin Ploch heft anno 1326 't goet te Broke, ten Zutphensen rechte. Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330. Van diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend. Protocol 1356, baer en Lathum. Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte. Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van hoeveleek, uit dit huwelijk is én kind bekend.

Kerk westervoort katholiek
Rated 4/5 based on 645 reviews
SHARE

kerk westervoort katholiek Ezige, Sun, April, 29, 2018

Langs de rijn, de waal  en de Ijssel verrezen steden waarvan ook het agrarische achterland profiteerde. In Oost Nederland en Westfalen ontstonden tufstenen kerkjes. Tufsteen is een vulkanische, zachte en makkelijk te bewerken steenssoort, die uit de eifel via xanten werd aangevoerd. In Westervoort werd het veel onderhoud vergende en brandgevaarlijke houten zalenkerkje vermoedelijk in de 12de eeuw vervangen door een tufstenen exemplaar. Er ontstond een rechthoekig gebouw met een tonggewelf en aansluitend een halfronde apsis in wat tegenwoordig de romaanse bouwstijl wordt genoemd.

kerk westervoort katholiek Ydezena, Sun, April, 29, 2018

Voor de bouwstijl maakte dat niet veel uit: de eenvoudigste kerkjes bestonden toen uit twee rechthoekige ruimten, van houten palen met vakwerk,  met muren van twijgen met leem bestreken en een rieten dak. Zon kerkzaal was ongeveer 5 meter breed en 3 meter lang en het koor -als je dat al zo mag noemen-, van 4 meter breed en vijf meter lang. Deze zalenkerkjes werden rond 850 door de noormannen verwoest. Aan het einde van de 9e eeuw werden ze waarschijnlijk weer opgebouwde, in dezelfde vorm, maar soms ook met een ronde apsis. Zalemkerkje omstreeks 1100, de periode van 11In de 12e eeuw nam overal de welvaart toe, door de bloei van de handel.

kerk westervoort katholiek Leloke, Sun, April, 29, 2018

Volgens de legende overleed Werenfried op 14 augustus 760 in Westervoort. De elstenaren wilden dat hun pastor in hun midden werd begraven, de westervoorters wilden dat het lichaam in Westervoort bleef. Men bedacht een salomons-oordeel: het lichaam werd op een vaartuig in de rivier gezet enhet dreef zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam naar de overkant. Een wagen met én jarige koeien ervoor bracht het lichaam als vanzelf naar Elst, waar hij in de kerk begraven werd. Misschien trof Werenfried in Westervoort al een kerkje of een kapel aan, maar evengoed kan hij zelf de kerk hebben gesticht.

kerk westervoort katholiek Milohuz, Sun, April, 29, 2018

Als apostel der Friezen werkte hij voornamelijk vanuit Utrecht. Zijn metgezel Werenfried kwam waarschijnlijk in 720 naar ons land. Willebrord stuurde werenfried omstreeks 726 naar de omgeving van Elst om het geloof te verkondigen in de overbetuwe.

kerk westervoort katholiek Uzacequz, Sun, April, 29, 2018

De bouwgeschiedenis van de kerk, de tijd van Werenfried wie vandaag de dag langs het monumentale kerkgebouw aan de dorpstraat in Westervoort komt, denkt niet meteen aan de voorgeschiedenis van de kerk. Die voorgeschiedenis begon vermoedelijk in de 8e eeuw van onze jaartelling. De angelsaksische zendeling Willebrord kwam in 690 naar ons land.

kerk westervoort katholiek Ebijo, Sun, April, 29, 2018

Van 28 april t/m organiseert het Aartsbisdom Utrecht in samenwerking met de vnb opnieuw een diocesane bedevaart naar lourdes, voor jong en oud. Dit is alweer voor de vierde keer. Bij de vorige drie bedevaarten gaven respectievelijk.000,.500 en 1250 deelnemers uit het bisdom gehoor aan.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: